Taksen en Belastingen in Spanje

Taksen en Belastingen in Spanje: een inleidende gids

Uiteraard krijgt u in Spanje ook te maken met kosten zoals nutsbedrijven, gemeentelijke belastingen en in de meeste gevallen ook met gemeenschapskosten indien u als mede-eigenaar gebruikt maakt van gemeenschappelijke parken, tuinen, zwembaden en andere voorzieningen.

Een kort en overzicht van de belastingen waarmee u als huiseigenaar in Spanje te maken zult krijgen:

  • Inkomstenbelasting
  • Vermogensbelasting
  • Onroerendgoedbelasting
  • Inkomstenbelasting niet-residenten
  • Vermogensbelasting niet-residenten
  • Belasting over de waardevermeerdering van de grond
  • Vermogenswinstbelasting
  • Overdrachtsbelasting
  • Omzetbelasting
  • Bouwbelasting

De inkomstenbelasting en de vermogensbelasting zijn geheel afhankelijk van uw bezittingen en eventuele inkomsten in Spanje.

financieel taxenn en belastingen 1c uai
financieel taxenn en belastingen 2 uai

Niet-residenten

Niet-residenten, hebben de verplichting om een fiscale vertegenwoordiger aan te stellen. Dit kan een privépersoon zijn of een bedrijf; het is echter voor de hand liggend om hiervoor een gespecialiseerd administratiekantoor aan te stellen. U betaalt ongeveer 150,- euro voor de standaard aangifte. Dit kantoor kan uw belastingpost ontvangen, alle aangiften en betalingen doen en alle vragen beantwoorden over uw eigendom in Spanje. Op deze wijze heeft u geen omkijken naar de fiscale zaken van uw huis en kunt u genieten van uw woning in Spanje.

Inkomstenbelasting residenten: (Impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF)

Iedere buitenlander die resident is in Spanje moet belastingaangifte doen met betrekking tot zijn persoonlijke verplichtingen en over het wereldwijde inkomen. Indien u meer dan 6 maanden per jaar in Spanje verblijft, wordt u als fiscaal resident beschouwd zelfs wanneer u nog geen residentie vergunning heeft aangevraagd.

Nochtans zijn er bepaalde soorten inkomsten (zoals overheidspensioenen voor volledig en blijvende invaliditeit) die vrijgesteld zijn van inkomstenbelasting in Spanje en er zijn belastingsverdragen tussen een aantal landen en Spanje, die bepalen in welk land welke belasting betaald moet worden.

In Spanje is de inkomstenbelasting progressief, lopende van 24 tot 43%. U kunt als Spaans inwonende tot een bepaald bedrag hypotheeklasten (rente en aflossing) in mindering brengen op uw belastbaar inkomen. Inkomsten onder 7.993 Euro zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting en onder bepaalde voorwaarden bent u tevens vrijgesteld indien u een inkomen heeft van lager dan 22.000 Euro. U betaalt als Spaans resident geen huurwaardeforfait.

Vermogensbelasting: (Impuesto extraordinario sobre el patrimonio)

De vermogensbelasting is met ingang van 1 januari 2008 niet afgeschaft, maar teruggebracht naar het nultarief. Er blijft wel een aangifteplicht. In het Modelo 214 kan een combinatie van IRNR en IP worden gedaan per belastingplichtige, wanneer het om één pand gaat dat ter beschikking staat

Onroerendgoedbelasting: (Impuesto sobre bienes inmeubles)

De eigenaar van onroerend goed betaalt tussen de 0,3% en 0,8% onroerendgoedbelasting De percentages verschillen per gemeente. Onroerendgoedbelasting betaalt men altijd, ook als men niet is ingeschreven in Spanje.

financieel taxenn en belastingen 3 uai
financieel taxenn en belastingen 5 uai

Inkomstenbelasting niet-residenten (mensen zonder Spaanse verblijfsvergunning)
De Spaanse fiscus belast buitenlandse huizenbezitters met een soort ‘huurwaardeforfait’. Deze belasting wordt niet geheven bij residenten (mensen die in Spanje wonen en beschikken over een verblijfsvergunning). Wordt het huis niet verhuurd, dan moet over 2% van de kadasterwaarde (die altijd een stuk lager is dan de koopsom), 24% belasting betaald worden. Wordt het huis wel verhuurd, dan moet over de netto huurinkomsten (inkomsten min alle kosten voor publiciteit, schoonmaak, commissies, etc… ) 24% belasting betaald worden. Over de periode dat het huis niet verhuurd was, betaalt u proportioneel het “huurwaardeforfait”.

Belasting over waardevermeerdering van grond (Plusvalia)
Bij verkoop van uw huis met grond dient u altijd over de waardestijging van de grond een belasting aan de gemeente betalen ongeacht de duur dat u de grond in eigendom had.

Bouwbelasting (impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras)
Deze belasting heffen Spaanse gemeentes over alle bouwwerkzaamheden waarvoor een bouwvergunning verplicht is. Het basistarief is 2% over de werkelijke bouwkosten. Afhankelijk van het aantal inwoners kan de gemeente deze verhogen. De aanvrager van de vergunning betaalt de heffing.

Declaration obra nueva
Deze belasting betaal je bij de oplevering van nieuwbouw. Er wordt dan een notariële akte (escritura) opgemaakt van de nieuwbouw. Vervolgens schrijft men deze in het kadaster in. De belasting is 0,5% van de kadastrale waarde van het object.

financieel taxenn en belastingen 6 uai
financieel taxenn en belastingen 4b uai

Lokale belastingen (Tasas Locales)
Iedere Spaanse gemeente heft belasting over de afgifte van vergunningen, het ophalen van huisvuil, de riolering etc. De hoogte van deze belastingen verschilt per gemeente. Gemeentes kunnen ook een bijdrage vragen voor andere diensten, zoals voor het ophalen van grofvuil, het regelen van parkeerrestricties en het schoonmaken van privéwegen. Verder kunnen gemeentes extra belasting heffen over de waardestijging van onroerend goed door de verbetering van de infrastructuur (contribuciones especiales).

Vermogenswinstbelasting: (via IRNR) (Impuesto sobre incremento de patrimonio de la venta de un bien inmueble)
Een Spaanse inwonende zal over de verkoopwinst van zijn permanent bewoonde woning waarschijnlijk bijna niets afdragen indien hij binnen drie jaar weer een woning voor permanente woning koopt. Is deze laatste goedkoper, dan betaalt hij 18% over de winst (rekening houdend met bepaalde aftrekposten). Als een Spaanse inwonende zijn vakantiehuis met winst verkoopt, dan zal hij over de winst (na aftrekposten) 18% moeten afrekenen, ook al investeert hij dit weer in een nieuwe vakantiewoning.

Een niet-inwonende van Spanje draagt sinds 1 januari 2007 eveneens over de verkoopwinst 18% af aan de Spaanse fiscus. De vermogenswinst is het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs. De aankoopprijs wordt vermeerderd met de onderhoudskosten, verbouwingskosten etc. Voor de berekening van de koopprijs geldt een indexatiesysteem, hierdoor wordt de inflatie vrijgesteld.

De koper zal 3% van het verkoopbedrag inhouden en deze via een 211-formulier direct aan de belastingdienst betalen als voorheffing op deze belastingafdracht. Op deze wijze heeft namelijk de fiscus de verantwoording voor deze betaling bij de koper gelegd. Betaalt de verkoper deze voorheffing niet aan de belastingdienst dan draait de koper op voor deze belastingafdracht van de vermogenswinst.

Inwoners en niet-inwoners die onroerend goed overdragen dat is verkregen in of vóór 1994 kunnen in aanmerking komen voor vermindering van de vermogenswinst. Dit kan zelfs leiden tot een gehele vrijstelling. Als u namelijk op 31 december 1996 uw huis langer dan twee jaar in eigendom had, dan heeft u recht op 11,11% mindering voor elk jaar dat het huis eerder dan deze datum in bezit was.

financieel taxenn en belastingen verkoop huis uai

Overdrachtsbelasting: (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales)
Als u van een particulier een woning koopt, betaalt u voor de overdracht 8% tot aan 400 K €, 9 % tot aan 700 K € en 10 % daarboven, van het officieel ingeschreven bedrag. Als u van een projectontwikkelaar koopt, betaalt u 10 % IVA. (BTW)

Omzetbelasting – BTW: (IVA)

Als u grond van een projectontwikkelaar koopt betaalt u 21% IVA (BTW). Koopt u van een particulier, dan is dit 8% (ITP  / overdrachtsbelasting). Als u een nieuwbouwhuis koopt van een projectontwikkelaar (huis & grond) dan betaalt u 10% IVA over het geheel. Koopt u eerst de grond, dan betaalt u 21% IVA ook al laat u later er een huis op bouwen door een projectontwikkelaar/aannemer. Over de nieuwbouw betaalt u dan 10% IVA. Als u tegelijkertijd een garage bij de nieuwbouw laat bouwen, betaalt u ook daarover 10% IVA (BTW).

Laat u bij een bestaand huis een zwembad of een garage bouwen, dan betaalt u 21% IVA (BTW).

Over losstaande verbouwingen (die niet meer dan 25% van de kadastrale waarde bedragen) betaalt u 21% IVA. Over grotere verbouwingen betaalt u slechts 10% IVA.

Bij de aankoop van een nieuwe vakantiewoning zal aan de koper IVA in rekening worden gebracht. Wordt de vakantiewoning gekocht met eigen gebruik als voornaamste oogmerk, dan zal de koper niet als IVA-ondernemer worden aangemerkt waardoor hij de voor de aankoop betaalde BTW niet bij de belastingdienst zal kunnen terugvragen. Als de vakantiewoning echter is aangekocht om via een erkende verhuurbemiddelingsorganisatie te verhuren, dan zal de koper in principe worden gekwalificeerd als btw-ondernemer. Hij moet zich in dat geval als btw-ondernemer aanmelden bij de Spaanse Belastingdienst om een IVA-nummer te verkrijgen.

Als de koper aangemerkt wordt als IVA-ondernemer, zal hij de IVA op de aankoop en exploitatie van de vakantiewoning terug kunnen vragen bij de Spaanse Belastingdienst. In principe zal de IVA dan volledig kunnen worden teruggevorderd.

Teruggaafverzoeken moeten uiterlijk 6 maanden na het verstrijken van het kalenderjaar waarin u de IVA betaalde, in het bezit van de buitenlandse belastingdienst zijn.

De fiscaliteit inzake de aankoop van een woning in Spanje is altijd maatwerk en is gebaseerd op de specifieke fiscale positie van de koper.